شرکت کیا موتورز به عنوﺍن قدیمیترین شرکت خودروسازی کرهﺍی، در سال 1944با موضوع ساخت و تولید مفتولهای فلزی و دوچرخهسازی، شروع به کار نمود. در سال 1952، ﺍین شرکت نام خود رﺍ ﺍز «صنایع دقیق کیونگ سانگ» به کیا تغییر دﺍد و چندی بعد شروع به ساخت موتورسیکلت، کامیون و خودروی سوﺍری کرد. در سال 1986و با همکاری شرکت فورد، کیا موتورز مبادرت به ساخت برخی ﺍز مدلهای مزدا مانند مزدا فامیلا هم برﺍی بازﺍر دﺍخلی و هم برﺍی بازﺍر خارجی (جهت صادرات) نمود. ﺍین مدلها همچنین شامل کیا پرﺍید (بر مبنای مدل مزدﺍ 121) و کیا ﺁوﻻ بودند، که در بازﺍر آمریکای شمالی و استرالیا با نامهای فورد فستیوا و فورد ﺍسپایر به فروش رفت. کیا موتورز که در سال 1986تنها 26دستگاه خودرو تولید کرده بود، در سال 1987در فاصله تنها یک سال، تولیدش را به 95٫000 دستگاه افزایش داد. در سال 1992، کیا موتورز آمریکا، در ایالات متحده آمریکا شروع بکار نمود. ﺍولین خودروی دﺍرﺍی برند کیا، در ﺍیاﻻت متحده ﺍز طریق ۴ شعبه نمایندگی فروش در پورتلند، اورگن و در فوریه 1994بهفروش رفت. ﺍز ﺁن زمان، کیا به صورتی روشمند فعالیت خود رﺍ توسعه دﺍد. نمایندگیهای فروش در سال 1994مدل کیا سفیا ﺍین شرکت رﺍ به فروش رساندند و بعد ﺍز مدتی، ﺍندک خط تولید محصول ﺍین شرکت، ﺍز طریق مدل کیا اسپورتیج، شرکت گسترش یافت. با ﺍین حال، ورشکستگی شرکت کیا در سال 1997؛ که در جریان بحرﺍن مالی ﺁسیا رخ دﺍد، موجب گردید که ﺍین شرکت توسط دیگر شرکت خودروساز کرهﺍی، هیوندای موتور در سال 1998ﺍز طریق خرید سهام شرکت فورد، که در سال 1986بخشی ﺍز سهام ﺍین شرکت رﺍ خریدﺍری نموده بود، تصاحب گردد. در سال 1998، شرکت کیا موتورز با مدیریت هیوندای موتور گروپ، شروع به صادرﺍت خودروی کیا منتور نمود. این مدل از کیا رقیب مدلها فورد ﺍسکورت و اپل ﺁسترﺍ در بازار اروپا بود، که به جهت قیمت پائین، فروش نسبتأ خوبی در اروپا داشت. سپس در اواسط دهه 1990مدل هاچبک منتور، با نام کیا شوما عرضه شد. تغییر ظاهری (فیس لیفت) که در سال 1999 صورت گرفت، کیا منتور رﺍ همچنان در رده سدان نگاه دﺍشت. کیا به بازﺍر خودروهای خانوﺍدگی، تا زمانی که کیا کردوس رﺍ تولید نمود، وﺍرد نگردید. کردوس که ماشینی چهار در و در کلاس سدﺍن بود، در سال 1999ﺍرﺍئه شد. ﺍین خودرو ﺍندﺍزه مشابهی با فورد موندئو دﺍشت، ﺍما در هنگام ارائه ﺁن به بازﺍر ﺍز نظر ﺍندﺍزه، کوچکتر فورد فوکوس بود. ﺍین خودرو دﺍرﺍی تزئینات دﺍخلی ویژه، محفظه صندوق عقب بزرگ، قیمت رقابتی و سطوح باﻻی تجهیزﺍت بود، ﺍما جذﺍبیت کمتری برﺍی بازارهای جهانی دﺍشت. خودروی جانشین کیا برﺍی کردوس، یعنی کیا مجنتیس در سال 2001نتوﺍنست محبوبیت کیا کردوس رﺍ ﺍحیا کند. کیا در سال 1999با خودروی کیا سدونا وارد بازﺍر خودروهای امپیوی شد. در زمان ﺍرﺍئه ﺍین خودرو به بازﺍر، ﺍرزﺍنترین خودرو در مقایسه با دیگر خودروهای کلاس امپیوی در بریتانیا شناخته شد. ﺍین مدلها تا سال 2004که مدل کیا سرﺍتو به بازﺍر عرضه شد، به فروش رفت و همین ﺍمر سبب گردید تا شرکت کیا موتورز، به عنوﺍن یکی ﺍز خودروسازﺍن جدی، وﺍرد عرصه رقابت گردد. خودروی اسیووی کیا اسپورتیج در سرتاسر ﺍروپا عمومیت پیدﺍ کرد، ﺍما ﺍز سال 2002بود که کیا فروش بیشتری رﺍ ﺍز طریق عرضه مدل کیا سورنتو در بازﺍر بدست ﺁورد.