اسپورتيج به لاستیک هايي با مقاومت چرخشي پائين مجهز شده كه از آن کی ماشین سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه ساخته است. مقاومت چرخشي همان اصطکاک چرخشي است که هنگام چرخيدن يك جسم روي يك سطح صاف رخ مي دهد. با اين لاستیک ها، كه به اصطکاک بین لاستیک و سطح جاده اشاره دارد، لاستیک با اصطکاک پا یین، یعنی مقاومت چرخشي پايين، كه به معني ميزان بالاي بازدهي سوخت است.

بهبود مقاومت چرخشي تایر سیلیسي دارای مقاومت چرخشي بهتري نسبت به لاستیک های کربني است.با این حال، مقاومت چرخشي را كاملاً از بين نمي برد. تایر LRR در اسپورتيج، با تركيبي پيشرفته و نوين به صورت کم اصطکاک ساخته شده است. اين تاير در مقایسه با لاست کیهای معمولی سیلیس، مقاوم تچرخشي را حدود 10 درصد كاهش و بهره وري سوخت را حدود 5/ 1 درصد افزايش مي دهد. علاوه بر این، طرح تایر، سفتی ساختار آن، به حداکثر رساندن پايداري فرمان، سر و صداي جاده و کارايی ترمز بهینه سازی شده است.

در نتیجه، تایر LRR در اسپورتيج 90 درصد از مقاومت چرخشي لاستيك هاي 18 اينچي خودروهاي رقيب بالاتر است. همچنین فاصله ترمزي به كوتاهي 9/ 42 متر دارد. همانطور که در شکل 2 نشان داده شده، روييك سمت لاستيك LRR علامت زیس تمحیطی وجود دارد. اين علامت برجسته، تصویر سازگار با محیط زیست لاستيك و اقتصاد سوخت آن است كه به رانندگان اجازه م يدهد به راحتی لاستيك LRR را تشخيص بدهند.
ويژگي هاي تاير 16 - اینچی: - علامت محیط زیست، اولین SUV در اروپا و مجهز به سرويس پنجم تایر میچلین.
- 20 درصد بهبود در مقاومت چرخشي، 3 درصد افزایش در بهر هوری سوخت، فاصله توقفي کوتاه تر یا مساوی خودرو كه در مقابل اتومبيل هاي رقيب تقريبا 40 متراست. لاستيك 17 اينچي Hankook - داراي علامت محیط زیست، بهبود اندکی در عملکرد. لاستيكهاي 16 اينچي )تایر اصلی اسپورتيج برای اروپا( نسبت به آنهايي كه در كره اند عملکرد بهتري دارند، لاست کی هاي میچلین هستند. لاستيك هاي 17 اينچي كه محصول
هانكوك هستند، منجر به بهبود اندکی در عملکرد مي شوند. LRR برای لاستیک هاي -18 اینچی پذيرفته نشده است. بهر هوری سوخت در اسپورتيج جدید! اكنون رازهای پنهان مصرف سوخت را در لاستيك هايي با مقاومت چرخشي پايين خودتان ببینید.